Basque

Basque translation

Plug-in code

{
    "sProcessing":     "Prozesatzen...",
    "sLengthMenu":     "Erakutsi _MENU_ erregistro",
    "sZeroRecords":    "Ez da emaitzarik aurkitu",
    "sEmptyTable":     "Taula hontan ez dago inongo datu erabilgarririk",
    "sInfo":           "_START_ -etik _END_ -erako erregistroak erakusten, guztira _TOTAL_ erregistro",
    "sInfoEmpty":      "0tik 0rako erregistroak erakusten, guztira 0 erregistro",
    "sInfoFiltered":   "(guztira _MAX_ erregistro iragazten)",
    "sInfoPostFix":    "",
    "sSearch":         "Aurkitu:",
    "sUrl":            "",
    "sInfoThousands":  ",",
    "sLoadingRecords": "Abiarazten...",
    "oPaginate": {
        "sFirst":    "Lehena",
        "sLast":     "Azkena",
        "sNext":     "Hurrengoa",
        "sPrevious": "Aurrekoa"
    },
    "oAria": {
        "sSortAscending":  ": Zutabea goranzko eran ordenatzeko aktibatu ",
        "sSortDescending": ": Zutabea beheranzko eran ordenatzeko aktibatu"
    }
}

CDN

This plug-in is available on the DataTables CDN:

JS

Note that if you are using multiple plug-ins, it is beneficial in terms of performance to combine the plug-ins into a single file and host it on your own server, rather than making multiple requests to the DataTables CDN.

Version control

If you have any ideas for how this plug-in can be improved, or spot anything that is in error, it is available on GitHub and pull requests are very welcome!